Spółka Wrocławska Rewitalizacja jest spółką prawa handlowego będącą w stu procentach własnością Gminy Wrocław.

Celem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Wrocław w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2011r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), poza sferą użyteczności publicznej, ważnych dla rozwoju Miasta Wrocławia, służących przygotowaniu i realizacji procesu rewitalizacji Wrocławia, polegającego na kompleksowym, skoordynowanym, wieloletnim, prowadzonym na określonym obszarze procesie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, w celu wyprowadzenia wybranego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Celem działalności Spółki nie jest osiąganie zysku.

Udostępniający: Hanna Ruman
Wytwarzający: Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk
Data udostępnienia: 2016-11-02
Data wytworzenia: 2016-10-02