Informacje publiczne niepublikowane w ramach Biuletynu Informacji Publicznej dostępne są na wniosek składany w siedzibie Wrocławskiej Rewitalizacji Sp. z o.o. (ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław) w godzinach pracy biura.

Następujące informacje są udostępniane na wniosek podmiotu zainteresowanego:

 • dane dotyczące majątku publicznego niewymienione w treści zakładki „Majątek spółki”,
 • informacje przetworzone w rozumieniu przepisów prawa (informacje te zostaną udostępnione w zakresie uzasadnionym szczególnym interesem publicznym wykazanym przez wnioskodawcę w treści wniosku)
 • i inne informacje niezawarte w ninejszym biuletynie określone jako publiczne w obowiązujących przepisach prawa.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, publikacja informacji podlega ograniczeniu w następujących sytuacjach:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 2. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. ze względu na tajemnicę zawodową, skarbową, bankową, ochronę prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorstwa, rozumianą jako wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności);
 3. gdy wnioskodawca ma zapewniony dostęp do żądanych informacji publicznych na podstawie przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi;
 4. jeżeli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji, gdyż ta w ogóle nie została wytworzona (czyli nie istnieje) – w takiej sytuacji należy jedynie pisemnie poinformować o tym zainteresowanego, nie wydając jednak w tym zakresie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej;
 5. gdy informacja nie ma charakteru informacji publicznej, w co wliczają się wnioski w sprawach indywidualnych, wnioski będące postulatem wszczęcia postępowania w innej sprawie, a także wnioski dotyczące przyszłych działań organów w sprawach indywidualnych, jak również polemika z dokonanymi ustaleniami w sprawie.

Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1. i 2. powyżej, nie dotyczą:

 • informacji o osobach pełniących funkcje publiczne,
 • informacji mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji,
 • przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Udostępniający: Hanna Ruman
Wytwarzający: Hanna Ruman, Suzana Zatoń
Data udostępnienia: 2016-11-02
Data wytworzenia: 2016-10-02