Cel Spółki

Celem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Wrocław w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), ważnych dla rozwoju Miasta Wrocławia, służących przygotowaniu i realizacji procesu rewitalizacji Wrocławia, polegającego na kompleksowym, skoordynowanym, wieloletnim, prowadzonym na określonym obszarze procesie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, w celu wyprowadzenia wybranego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Przedmiot działalności

Celem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Wrocław w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), ważnych dla rozwoju Miasta Wrocławia, służących przygotowaniu i realizacji procesu rewitalizacji Wrocławia, polegającego na kompleksowym, skoordynowanym, wieloletnim, prowadzonym na określonym obszarze procesie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, w celu wyprowadzenia wybranego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Określony wyżej cel Spółki jest realizowany poprzez działania z zakresu rewitalizacji rozumiane w najszerszym pojęciu, a w szczególności:

 1. monitorowanie zapotrzebowania na działania z zakresu rewitalizacji;
 2. tworzenie kompleksowych, zintegrowanych strategii rewitalizacji dla wyłonionych w drodze analiz obszarów miasta oraz tworzenie instrumentów do ich wdrażania;
 3. opracowywanie koncepcji rewitalizacji dla wyłonionych obszarów oraz generowanie dla tych obszarów projektów rewitalizacji i ich realizacja;
 4. zarządzanie procesami rewitalizacji i realizacja poszczególnych etapów;
 5. realizacja wybranych projektów rewitalizacji, przede wszystkim projektów o charakterze innowacyjnym i modelowym;
 6. zarządzanie nieruchomościami, w szczególności na potrzeby realizacji procesów rewitalizacji;
 7. pozyskiwanie i obsługa potencjalnych inwestorów;
 8. pozyskiwanie środków pomocowych z różnych źródeł;
 9. tworzenie architektury finansowania procesów z zakresu rewitalizacji;
 10. współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i spółkami z udziałem Miasta Wrocławia w zakresie działań rewitalizacji;
 11. współuczestnictwo w pracach koncepcyjnych Gminy Wrocław na etapie opracowywania dokumentów o znaczeniu strategicznym bądź dokumentów istotnych dla realizacji zadań Gminy w dziedzinie rewitalizacji;
 12. działalność w dziedzinie rewitalizacji jako operator, inwestor zastępczy, pełnomocnik, doradca, opiniodawca lub rzeczoznawca na rzecz Gminy Wrocław jak również instytucji publiczno-prawnych i prywatnych oraz osób prywatnych i prawnych;
 13. współuczestnictwo przy przygotowywaniu projektów uchwał i zarządzeń oraz innych aktów normatywnych Gminy Wrocław z dziedziny rewitalizacji;
 14. tworzenie sieci współpracy między uczestnikami procesów rewitalizacji;
 15. tworzenie i upowszechnianie katalogu dobrych praktyk z zakresu przeprowadzania procesów rewitalizacji;
 16. prowadzenie szkoleń i działań promocji w dziedzinie rewitalizacji;
 17. tworzenie, współtworzenie, opiniowanie i realizacja projektów i działań z zakresu rewitalizacji społecznej i ekonomicznej.

Spółka może prowadzić również inną działalność gospodarczą niż określona  powyżej, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celu Spółki oraz służy efektywności wykorzystywania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa.

 

Realizujemy następujące zadania według Polskiej Klasyfikacji Działalności (wg kolejności występowania w PKD):

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);
 2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
 3. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);
 4. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
 5. działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42 Z);
 6. działalność wydawnicza (PKD 58);
 7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), z wyłączeniem działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13 Z) oraz z wyłączeniem działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20 Z);
 8. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 9. działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);
 10. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
 11. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
 12. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), z wyłączeniem badania i analizy związanej z jakością żywności (PKD 71.20.A);
 13. badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), z wyłączeniem badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
 14. reklama, badanie rynku i o pinii publicznej (PKD 73);
 15. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
 16. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74 Z);
 17. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40. Z);
 18. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81);
 19. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 20. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z);
 21. pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
 22. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
 23. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 24. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10 Z);
 25. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
 26. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90);
 27. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z);
 28. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2.);
 29. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

 

Udostępniający: Hanna Ruman
Wytwarzający: Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk, Suzana Zatoń
Data udostępnienia: 2016-11-02
Data wytworzenia: 2016-10-02