Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (do Gminnego Programu Rewitalizacji)

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku wprowadziła do porządku prawnego szereg wymogów formalnych związanych z organizacją i prowadzeniem procesu rewitalizacji. Aby można było przystąpić do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Wrocławia należy opracować diagnozę, która określi obszary miasta znajdujące się w stanie kryzysowym, spowodowanym koncentracją negatywnych zjawisk przede wszystkim w sferze społecznej, a ponadto problemów natury gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Takim badaniem objęto obszar całego miasta. Konsultacje społeczne projektu uchwały ustanawiającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji mają na celu zapewnienie wymiany wiedzy, informacji, jak również poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji wyznaczenia tych obszarów.

Harmonogram konsultacji i szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania uwag dostępne są w OBWIESZCZENIU PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA.

Materiały informacyjne, tj. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą, diagnozą miasta Wrocławia oraz formularz zgłaszania uwag zostaną udostępnione od dnia 2 maja 2018 roku:

w formie elektronicznej

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.um.wroc.pl,
  • na stronie internetowej spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. w-r.com.pl,

w formie tradycyjnej (drukowanej)

  • w siedzibie spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław,
  • w siedzibie Biura Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 514 (V p.).

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

  • które wpłyną po 31 maja 2018 r.,
  • bez czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej (za wyjątkiem uwag przekazanych w formie ustnej).

Po zakończeniu konsultacji zostanie ogłoszona informacja podsumowująca wraz z podaniem przebiegu konsultacji, zgłoszonych uwag oraz odniesieniem do nich.

Organizatorem konsultacji społecznych jest Operator procesu rewitalizacji we Wrocławiu, spółka Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kuźniczej 56, tel. 71/ 324 20 59, e-mail: info@w-r.com.pl.

zalącznik 2018-04-24_obwieszczenie_prezydenta_wroclawia.pdf pobierz gpr_projekt_uchwaly_30-04-2018.pdf pobierz gpr_zal_projekt-uchwaly_mapa_30-04-2018.pdf pobierz gpr_zal_uzasadnienie_do_projektu_uchwaly_30-04-2018.pdf pobierz mod_gpr_2018-04-30_diagnoza_gpr.pdf pobierz gpr_formularz_konsultacyjny_projekt_uchwaly_delimitacyjnej.pdf pobierz